IFIA: s generalförsamling

IFIA ordinarie generalförsamling hålls vartannat år när som helst som beslutas av generalförsamlingen eller verkställande kommittén för att fatta beslut i frågor som är av avgörande betydelse för IFIA som att välja president och verkställande kommittémedlemmar, fastställa den allmänna politiken och programstrategin för IFIA , fastställa årliga prenumerationspolicyer, ändra stadgarna, utvisa medlemmar och godkänna de kriterier som föreslagits av sekretariatet för val av president och ledamöter i verkställande kommittén.

Extraordinära generalförsamlingens möten organiseras när presidenten anser det nödvändigt eller det krävs skriftligen till sekretariatet av minst en femtedel av de fullständiga medlemmarna. Verkställande kommitténs ledamöter kan lämna en rapport till verkställande direktören och föreslå behovet av ett extra möte. Kallelsen ska innehålla en preliminär dagordning och delegaterna får inom en månad lägga till ytterligare punkter på dagordningen.

Alla medlemmar får delta i diskussionerna men endast fullständiga medlemmar ska ha rösträtt. Varje full medlem har en röst. En frånvarande delegation kan också skicka sin röst genom fullmakt för en eller flera punkter på agendan till sekretariatet.

Efter rapporter från generalförsamlingens möten som täcker perioden 2008–2014 presenteras:

Översätt "